မဂၤလာပါ။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လအတြက္လစဥ္သတင္းလႊာ ရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါျပီ။  မတ္လဟာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ႏွင့္ အတူ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲမ်ားစြာ က်င္းပႏိုင္ခ့ဲေသာ လတစ္လလည္း ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ GEN ၏ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ေသာ မခ်မ္းျမတ္သူ (Norwegian People’s Aid ) ၏ စကားလက္ေဆာင္အား မွ်ေဝထားပါသည္။ ေနာက္လမ်ားတြင္လည္း GEN အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ ၀င္ မ်ားႏွင့္ CU ၀န္ထမ္း မ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳစကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါ၀င္မွ်ေ၀ေပးပါရန္ ဖိ္တ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

 

မခ်မ္းျမတ္သူ ( GEN ၏ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္ ) 

 

မခ်မ္းျမတ္သူ၏ စကားလက္ေဆာင္

        ပထမဆံုးအေနနဲ႔ Norwegian People’s Aid (NPA) ရဲ့ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ GEN ရဲ့ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရတာကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ GEN မိသားစုရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔ ပါဝင္ခြင့္ရတာကိုလည္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ GENရဲ႕လစဥ္အစည္းအေဝးေတြ၊ သုေတသန လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ စတ့ဲ အစည္းအေဝးေတြမွာ ပါဝင္လာရင္း GEN နဲ႔ ထိေတြ႔ခြင့္ရတာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ရိွခ့ဲပါျပီ။ အဲလိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရင္းနဲ႔မွ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ေတြရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ အသိပညာေပးပြဲေတြ၊ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈေတြ၊ ကမ္ပိန္းေတြမွ တစ္ဆင့္ ကၽြန္မအတြက္ အသိပညာေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ GEN အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြကို သင္ယူရရိွခ့ဲသလို ကၽြန္မတို႔ NPA ရဲ့ မိတ္ဖက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ Advocacy၊ Campaign ေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ရရိွခ့ဲပါတယ္။

           “Coming together is a beginning, Keeping together is progress and Working together is successဆိုတ့ဲ စကားအတိုင္း ကၽြန္မတို႔အားလံုးဟာ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ေတြျဖစ္လို႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားရဲ႕တူညီတ့ဲ တန္ဖိုးေတြ အင္အားေတြနဲ႔ အတူတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရင္းနဲ႔ ကၽြန္မတို႔လိုခ်င္ေနတ့ဲ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရိွမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ ထူးျခားသတင္းမ်ား

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား 

         ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ၌ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ (GEN) မွ တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး GEN မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရိွေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ IEC ပစၥည္းမ်ားအား မွ်ေဝခ့ဲျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါပြဲအား ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ က်င္းပခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားရိွ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။

       ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ၌ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ (GEN) မွ တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး GEN မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရိွေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ IEC ပစၥည္းမ်ားအား မွ်ေဝခ့ဲျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါပြဲအား ရန္ကုန္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ားအသင္းတြင္ က်င္းပခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားရိွ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား (ေနျပည္ေတာ္၊ MICC II) 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား(ရန္ကုန္၊ MMA)

              

              အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားပြဲအား ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔၌ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ယခုႏွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ #PressforProgress "အမ်ဳိးသမီးက႑ျမင့္မားေရး အားလံုးဝိုင္းဝန္းတြန္းအားေပး" ျဖစ္ျပီး အခမ္းအနားတြင္ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းမွ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခ့ဲျပီး အမ်ဳိးသမီးအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပဇာတ္မ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ေတးသီခ်င္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပႏိုင္ခ့ဲပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား( မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံ) 


        ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၇ ႏွင့္ ၁၈ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ျကီးမႈးက်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွ ထုတ္ေဝေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အျကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္မာ်းအား အသိပညာေပးျပခန္းဖြင့္လွစ္ျပီး အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား(ျပည္သူ႔ ရင္ျပင္)


 "ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရိွရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားပူးေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ယႏၱရားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး"  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

            ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈျမွင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေဒသ ႏၱရ အစိုးရမ်ားအၾကားပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ European Union မွေငြေျကးေထာက္ပံံ့ေသာ စီမံကိန္းအသစ္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား မတ္လ ၃၀ ရက္ ေသာျကာေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Park Royal Hotel တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

           အခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ European Union မွ Ambassador ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား စသျဖင့္ စုစုေပါင္း ( ၁၀၃ ) တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ Mr. Kristian Schmidt, Ambassador of EU မွ အဖြင့္စကားေျပာခဲ့ၿပီး၊ ေဒါက္တာေကသီျမင့္သိန္း (GEN), Mr. Mani Kumar (DCA-NCA), မစုစုငယ္ (Pyoe Pin Institute) တို႔မွလည္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔အျပင္ "Empowered Civil Society Organisations and Local Authorities Promoting Gender Equality in Myanmar through National Mechanism" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကိုေနလင္းထိုက္ (Equality Myanmar) မွ ဦးေဆာင္ကာစကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚမိုးမိုးမင္း (လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန)၊ ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္း (GEN), ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း (ျပည္ၾကီးခင္)၊ Mrs. Jasmine Burnley (Oxfam in Myanmar) တို႔မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာထက္ေဝဦး (Project Manager, GEN) မွလည္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္လည္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ပါသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရိွရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားပူးေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ယႏၱရားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး" အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ


လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

        မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးအား GEN ရံုးတြင္ က်င္းပခ့ဲျပီး လက္ရိွ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

 အလုပ္သမားဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအစည္းအေဝး 


 GEN ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

          GEN-CU Acting Director မွ Burma/Myanmar UPR Forum မွ က်င္းပေသာ Mid Term Universal Periodic Review အတြက္ NGO အဖြဲ႔မ်ား၏ စုေပါင္း အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းပြဲအား တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ GEN အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးNSPAW အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ PoVAW Law အတည္ျပဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရိွေရးႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ ယႏၱယား ျဖစ္ေပၚလာေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား တင္ျပခ့ဲပါသည္။ 

         မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ Burma/Myanmar Forum မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ အၾကမ္းျပင္ဆင္ထားေသာ Mid Term UPR report အားတင္ျပခ့ဲပါသည္။ GEN-CU Acting Director မွ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လက္ရိွအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခ့ဲပါသည္။

        မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ GEN ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနီလာထြန္း၊ GEN-CU နည္းပညာအၾကံေပး ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္း၊ Acting Director ေဒၚေကသီျမင့္သိန္ႏွင့္ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒၚႏွင္းေရႊဇင္လိႈင္တို႔မွ GEN ကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲျပီး GEN ၏ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

        မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ GEN-CU နည္းပညာ အၾကံေပး ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္းမွ UN Women မွ က်င္းပေသာ "Myanmar Gender in Humanitarian Action Profile" ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ Profile အား ၂၀၁၈ ဇြန္တြင္ ထြက္ေပၚရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး GEN အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ reference မ်ားေပးရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

      မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ GEN-CU နည္းပညာ အၾကံေပး ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္းမွ IDRC (International Development Research Center) မွ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ခ့ဲျပီး IDRC မွ ျပဳလုပ္သြားမည့္ သုေတသနႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။

 သတင္းမ်ား မွ်ေဝျခင္း 

         

            ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ Women Deliver 2019 Conference အတြက္Scholarship ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနျပီး ဧျပီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္။  http://womendeliver.org/conference/2019-conference/ 

ေလွ်ာက္ထားရန္။  https://app.wizehive.com/appform/login/wd2019scholarship


        UNFPA မွ စစ္ေတြျမိဳ့တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ Program Specialist (Sexual and Reproductive Health and Rights) ရာထူးအတြက္ ေခၚယူေနျပီး ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္။ https://www.unfpa.org/jobs/programme-specialist-temporary-appointment-sexual-and-reproductive-health-and-rightssrhr-sittwe


        ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႔မွ Assistant Finance Officer ႏွင့္ Field Facilitator ရာထူးအတြက္ အလုပ္ေခၚယူေနျပီး ဧျပီလ ၂၀ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Download ToR_ Assistant Finance Officer

Download ToR_ Field Facilitator


Pact Myanmar မွ Gender Equality and Social Inclusion Analyst ရာထူးအတြက္ အလုပ္ေခၚယူေနျပီး http://pactworld.force.com/careers/VanaHCM__Job_Detail?Id=a33f1000000zfK5AAI  တြင္အေသးစိတ္ကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။       

Feature Resources 

           My Justice အဖြဲ႔၏ “ဥပေဒ၏ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြျခင္း” မူဝါဒဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္အား Download ရယူႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါစာတမ္းမွာ national knowledge, attitude ႏွင့္ practice တို႔အေပၚအေျခခံျပီး ေကာက္ယူထားေသာေသာ စစ္တမ္းမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံထားျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Download Myanmar Version: http://myjusticemyanmar.org/sites/default/files/Policy%20Brief__Burmese-compressed_0.pdf

Download English Version: http://myjusticemyanmar.org/sites/default/files/Policy%20Brief%20Final_English_0.pdf

ရံုးပိတ္ရက္ ေၾကညာျခင္း

ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ သၾကၤန္တြင္းကာလ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သတင္းပါးအပ္ပါသည္။ 

 

 

 

back

Share
Share
Share